KOST

Vladeracken's vergoeding is eenvoudig en duidelijk

In ruil voor onze diensten vragen we een jaarlijkse vergoeding, die uit 2 elementen bestaat: 

een beheersvergoeding en een winstdeelname.

Beheersvergoeding

Elk kwartaal rekenen we een vergoeding aan van 0,25% van het beheerde vermogen.

 

Deze is verschuldigd ongeacht de markt-omstandigheden of prestaties.
 

Winstdeelname

Op het einde van elk jaar dat het vermogen werd beheerd, kijken we naar de behaalde resultaten.

 

Van de gemaakte winst krijgt de cliënt 90%, wij vragen 10%. 

 

Eventuele verliezen van voorgaande jaren worden eerst afgetrokken van het behaalde rendement 

(high watermark).

- Vladeracken rekent geen andere kosten aan -

Voorbeeld

Een voorbeeld illustreert de totale kost voor onze cliënt:

Een cliënt liet 100.000 € beheren door ons. We behaalden 10% rendement dat jaar. Onze cliënt eindigt dan het jaar met 108.000 €.

De totale kost bedroeg:

Beheersvergoeding: 1% van 100.000 € = 1.000 €

Winstdeelname: 10% van 10% rendement = 1.000 €

Totale kost = 2.000 €

High watermark

High watermark betekent niet alleen dat er tijdens een negatief jaar geen winstdeelname is, maar ook dat elk negatief rendement eerst wordt goedgemaakt in de jaren daaropvolgend. 

Een voorbeeld illustreert verder:

Stel dat het voorbeeld hierboven Jaar 1 was. En stel dat in Jaar 2 het rendement -5% was. Onze cliënt eindigt het jaar dan met 101.520 €​.

 

De totale kost bedroeg:

Beheersvergoeding: 1% van 108.000 € = 1.080 € 

Winstdeelname: 0 €, aangezien het jaarrendement negatief was.

Totale kost = 1.080 €

Stel dat in Jaar 3 dan het rendement wederom 10% was. Onze cliënt eindigt het jaar dan met 110.149 €​.

 

De totale kost bedroeg:

Beheersvergoeding: 1% van 101.520 € = 1.015 € 

Winstdeelname: 10% - 5% verlies van het jaar ervoor van 10% behaald rendement = 508 €, 

Totale kost = 1.523 €

Onze behaalde rendementen in de vorige jaren ziet u hier.​

Total Cost of Ownership

Per 3 januari 2018 zijn een aantal maatregelen van kracht, die te maken hebben met MiFID II. MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) is een set van spelregels, opgesteld door de Europese financiële toezichthouder, die bedoeld zijn om in Europa te komen tot een “level playing field”, een markt waarin de spelregels Europa-wijd voor alle deelnemers gelijk zijn. De eerste fase, MiFID I, is in 2007 van kracht geworden, en in januari 2018 wordt het vervolg, MiFID II van kracht.

Een van de vele nieuwe verplichtingen waaraan Vladeracken (en met Vladeracken alle andere vermogensbeheerders in Europa) vanaf die datum moet voldoen is de publicatie in vermogensrapportages van een zogenaamde TCO.

 

Definitie

Total Cost of Ownership (TCO) is een percentage dat de totale kosten omvat, die gemaakt zijn om het gerapporteerde rendement te behalen.

Er bestaan al TCO’s voor elk beleggingsfonds. TCO is dan het percentage waarbij alle kosten, die in het beleggingsfonds gemaakt worden om tot het uiteindelijke netto rendement te komen, zijn samengevat.

Vanaf 2018 moeten ook vermogensbeheerders aan hun cliënten een TCO rapporteren. Dit percentage wordt berekend door alle kosten bij elkaar op te tellen en te delen door het gemiddelde beheerde vermogen. Het gaat dan om kosten als:
– de kosten voor beheer van Vladeracken;
– transactiekosten (in rekening gebracht door de depotbank);
– bewaarloon (depotbank);
– eventuele rentekosten, maar ook
– kosten die binnen beleggingsfondsen worden gerekend waarin u belegd bent, de TCO van die beleggingsfondsen. In dit laatste geval gaat het dan om de TCO van een fonds dat moet worden herleid naar de periode dat u dat fonds in portefeuille heeft (pro-rata) en de omvang die deze positie in verhouding tot de totale portefeuille vormt.

De wetgever / toezichthouder eist dat vermogensbeheerders dit percentage kunnen onderbouwen

Aangezien deze kosten niet in absolute zin worden gerapporteerd door de fondsen via de depotbank, heeft Vladeracken in dit geval gekozen voor een pragmatische oplossing. Wij houden al jaren modelportefeuilles bij van alle modellen (inclusief TCO), die wij hanteren om voor onze cliënten in de portefeuille te beleggen. Wanneer wij een portefeuille opbouwen, stellen wij die samen uit deze modellen.

De modelportefeuilles vormen als het ware bouwstenen van waaruit wij de klantportefeuille samenstellen. Per modelportefeuille kunnen wij zonder problemen bepalen welke TCO wordt gehanteerd. Per klantportefeuille kunnen we bepalen welk model in de klantportefeuille zit, het gewicht en de periode in de klantportefeuille.
De kosten die wel rechtstreeks door de depotbank of onszelf worden gerapporteerd voegen we toe en zo kan dan een TCO voor de gehele portefeuille per individuele rekening worden bepaald.

Total Cost of Ownership Model Portfolio

Het is een ingewikkelde operatie, die de administratieve lasten voor een vermogensbeheerder drastisch verhoogt. Het levert voor u als klant wel inzicht op in de kosten, die door uw beheerder gemaakt worden om tot een netto rendement te komen.

Op deze manier kunnen wij u dus ook de onderliggende posten opgeven evenals de begin- (ex ante) en eindstanden (ex post) van het vermogen op basis waarvan dit percentage is berekend. Heeft U behoefte aan deze aanvullende informatie? Laat het ons weten en wij regelen dat geheel zonder kosten voor u.